Human Resources Bootcamp

Направи чекор напред во твојата кариера со нашата 3 месечна обука за човечки ресурси

Почеток: 17-ти април (среда)

Времетраење: 2 месеци учење - 1 месец работа на реален проект

Цена: 460 ЕУР (плаќање на рати)

Настава: Онлајн + снимен материјал

Ниво: Почетно

2 месеци учење - 1 месец работа на реален проект
Пополни ја кратката форма и нашиот тим ќе те контактира наскоро.
Доколку имаш прашања и консултации, кликни на копчето Контактирај не за телефонски повик.

Или веднаш резервирај го твоето место со уплата на прва рата!

Зошто Bootcamp за
Човечки Ресурси?

Специјално креирана програма

Квалитетот на една едукативна програма не е секогаш дефиниран од времетраењето. Ова значи дека фактори како: добра организираност од страна на едукативниот центар, искусни и посветени ментори, и можност за работење на реален проект каде ќе се изреализира наученото, е клучот до УСПЕШНО КОМПЛЕТИРАНА ЕДУКАЦИЈА.

Работа на реален проект

Во текот на целиот буткамп, ќе имаш можност да учиш чекор по чекор кои се алатките и вештините кои треба да ги имаат HR професионалците. Преку примери и вежби за ќе имаш можност да научиш како ова се применува во компании, особено во конкурентна средина на регрутирање и задржување вработени. Последниот месец од буткампот ќе се работи само на зададените проекти од инструкторите кои ќе се изработуваат за компанијата партнер.

Човечки ресурси како кариера

Човечките ресурси се срцето на секоја организација, обезбедувајќи не само управување со вработените и нивните потреби, туку и играјќи клучна улога во стратегиското планирање и имплементација на корпоративни цели. Како барана професија, HR специјалистите се одговорни за низа задачи кои варираат од регрутирање, обука и развој на вработените, до управување со перформанси, конфликти и корпоративна култура. Во современата работна средина, ефективните HR практики се клучни за привлекување и задржување на таленти, како и за обезбедување на позитивно и продуктивно работно место.

Зошто да изучувате Човечки Ресурси?

Во динамичниот свет на работното место, областа на Човечки ресурси (HR) продолжува да игра витална улога во оформувањето на успешни компании и задоволни вработени. Изучувањето на Човечки Ресурси (HR) како професија нуди бројни предности и отвара многу можности за кариерен развој. Секторот на HR игра клучна улога во секоја организација, бидејќи е витален за управувањето со најважниот ресурс – луѓето. Како одговорни за идентификување и задоволување на потребите за обука и развој на вработените, HR професионалците разбираат дека организацијата постојано се развива и адаптира на променливите пазарни услови. Освен тоа,  HR професионалците имаат клучна улога во управувањето со конфликти во организацијата и оценувањето на перформансите на вработените. Сето ова е од голема важност за секоја компанија и токму затоа HR професионалците се клучен дел од компаниите.

Што ќе научиш на модулите за стратегиски, правен HR и ефективна комуникација во HR?

Стратегиски HR Менаџемент

Во оваа секција, ќе научиш како стратегискиот HR менаџмент е интегрален дел од целосната бизнис стратегија. Ќе научи како да ги анализираш и разбереш компаниските цели и како да ги претворите овие цели во конкретни HR иницијативи кои директно придонесуваат кон постигнувањето на овие цели. Темите ќе вклучуваат алокација на ресурси, планирање на работна сила, развој на таленти и мерење на перформансите на HR наспроти бизнис показателите на успех.

Правен HR

Правниот аспект на HR е критичен за секоја организација за да се осигура дека операциите се во согласност со националните и меѓународните закони и регулативи. Оваа компонента ќе те подготви со знаења за трудовото право, вклучително и заштита на работниците, равноправност, дискриминација, безбедност и здравје на работното место. Ќе научиш различни правни рамки и ќе научиш како да ги применуваш овие закони во секојдневните HR практики за да ја заштитите вашата организација од правни ризици и судски спорови.

Ефективна комуникација во HR

Комуникацијата е клучот за успехот во сите аспекти на HR. Во оваа област, ќе развиеш вештини за ефективна комуникација кои се клучни за управување со разноликоста, решавање на конфликти и изградба на корпоративна култура која ги поттикнува вработените да дадат свое најдобро. Темите ќе вклучуваат вербална и невербална комуникација, активно слушање, техники за преговарање и медијација, како и создавање и имплементација на ефективни комуникациски стратегии во HR.

За кого е наменет овој Bootcamp за Human Resources и зашто е корисен?

Програмата што ја креиравме е наменета за секој што нема претходно искуство во областа на менаџмент на човечките ресурси, но исто така и за професионалци кои имаат потрба од доедукација на некои концепти и совладување на одредени практики.

Овој буткамп е наменет да те подготви да ја започнеш твојата патека кон врвен професионалец во областа на Човечки ресурси. Преку големото искуство на нашите инструктори, ќе добиеш не само техничко знаење, туку и менторство за кариерата и можностите што ти се нудат во самата индустрија.

Работа на реален проект со партнер компанија

Со цел Bootcamp-от за Human Resources да биде целосен, SMX воспостави соработка со компанијата Premium Service Inc. која е домашна компанија што нуди аутсорсинг услуги на американскиот пазар. Нашата инструкторка Фросе Тумановска е HR менаџер во компаниајта, со што ќе биде целосно вклучена и во предавањата, но и во делот со проекти кои ќе бидат доделени до учесниците на буткампот. 

Програма

Стратешки HR

Вовед во стратешки HRM: 

  • Дефиниција, важност и еволуција на стратешки HRM
  • Дефинирање на Визија и Мисија на една компанија
  • Систематизација и позицијата на HR во една компанија

Стратегиско планирање на човечки ресурси: процесот на усогласување на стратегиите за човечки ресурси со организациските цели и задачи

Вредности и цели – Како се поставуваат SMART цели

Како се прави SWOT анализа

Како се прават HR Policies и Tools

HR  Метрики и Аналитика

HR Метрики и Аналитика

Talent Acquisition & Retention

Важноста на привлекување и задржување на врвни таленти

  • Стратегии за ефективно
  • Регрутирање и селекција
  • Стратегии за задржување на вработените

Работилница со вежби и домашни

Правен HR

Закони и колективен договор (ЗРО, Закон за мобинг..)

Типови на договори за вработување

  • Менаџерски договори
  • Договори за стручно усовршување

Престанок на работен однос и начинот и постапката на исрекување на дисциплински мерки

Изготвување правилници за работа 

  • Правилник за мобинг
  • Правилник за безбедност и здравје при работа

Изготвување правилници за работа

Работилница со вежби и домашни

Што ќе научиш

Дефинирање визија и мисија на компанија

Усогласување на стратегиите за HR и целите на компанијата

SWOT Анализа во Human Resources

HR Политики и алатки

HR Метрики и анализи

Изготвување правилници за работа

Ефективна комуникација за регрутирање

Вербална и невербална комуникација

Емоционална интелигенција во HR

Решавање конфликти и кризна комуникација

Програма

HR ефективна комуникација

Fфективни комуникациски
вештини за мотивирање на тимови, обезбедување повратни информации,
поставување визија за организацијата. Вовед во важноста на комуникацијата во HR и
разбирање на различни стилови на комуникација.

Изработка на привлечни описи на работни места и пораки за вработување. Спроведување успешни интервјуа преку ефективна комуникација и вклучување комуникациски стратегии за нови вработувања.

Фокус на улогата на вербалната комуникација
(зборови, тон) како комуникација во ефективно пренесување на пораките.

Фокус на улогата на невербалната
комуникација (говор на телото, гестови) како комуникација во ефективно пренесување
на пораките.

Важноста на
емоционалната интелигенција во улогите на човечки ресурси и како таа влијае на
односите со вработените, одлуките за вработување и севкупната хармонија на
работното место.

Комуникациски стратегии за
решавање на конфликти на работното место – конструктивни дијалози.

справување со кризи во човечки ресурси со ефективна
комуникација. Развивање планови за кризна комуникација за професионалците за
човечки ресурси.

промовирање на различноста и
вклученоста преку комуникација. Решавање на пристрасност и поттикнување на
инклузивно работно место. Стратегии за пристап до чувствителни теми. Студии на
случај.

преглед на
предизвиците за човечки ресурси и комуникација во глобални и мултикултурни
контексти, нагласувајќи ја културната чувствителност и ефективната меѓукултурна
комуникација.

фокус на
најдобрите практики за обезбедување конструктивни повратни информации и
спроведување на проценки на перформансите, фокусирајќи се на техниките на
комуникација кои ги мотивираат и подобруваат перформансите на вработените.

Запознај ги инструкторите

Фросе е менаџер за човечки ресурси со повеќе од 5 години искуство во индустријата. Во досегашното работење има стекнато напредни вештини во областа на регрутација, тренинг и развој на вработени и имплементирање HR стратегии и процедури. Преку постојано учење и надградување, таа стекна високо ниво на ефективна комуникација во компанијата и градење цврсти врски со тимот.

 

Фросе Тумановска

Mенаџер за човечки ресурси

 

Ѓоргина Џина Шеровска​

Доктор во областа на маркетинг менаџментот

 

Џина е доктор во областа на маркетинг менаџментот и нејзината академска насока е стратешки комуникации, односи со јавност и дигитални медиуми. Нејзиниот експертски и бизнис фокус е ориентиран кон маркетинг комуникациите, попрецизно кон односи со јавноста, бренд менаџмент и интегрирани маркетинг комуникации со посебен осврт кон финансиите како клучна дисциплина која се обединува со маркетингот.

Тaa веќе неколку термини го споделува своето знаење за оваа тематика со голем успех и задоволство кај учесниците.

Доколку имаш прашања и консултации, кликни на копчето Контактирај не за телефонски повик, или испрати ни порака на вибер!

Или веднаш резервирај го твоето место со уплата на прва рата!

Пријавување

НЕКОЛКУ ВАЖНИ ТОЧКИ:

Почеток: 17-ти април (среда)

Времетрање: 2 месеци учење – 1 месец работа на реален проект

Цена: 460 ЕУР (плаќање на рати)

За да аплицирате на овој Bootcamp, потребно е да ја пополните кратката форма со кликање на копчето АПЛИЦИРАЈ, или директно да не контактирате на телефонскиот број 075 407 446.

Штом ја добиеме вашата апликација, нашиот тим непосредно после тоа, ќе ве контактира телефонски, преку Viber или email каде ќе ги покриеме сите најважни точки кои ве интересираат за приклучување кон групата и започнување со наставата.